Gudbrandsdal Energi støtter lag og foreninger i eierkommunene

15. mai 2012

Gudbrandsdal Energi ønsker å bidra til aktiviteter i lag og foreninger i eierkommunene våre. Dette gjelder spesielt aktiviteter rettet mot barn og unge.

Gode oppvekstvilkår er med på å sikre fremtidig utvikling og bosetting i regionen vår.

Lag og foreninger oppfordres til å søke om økonomisk støtte. Søknad må minimum inneholde:
– Antall medlemmer i laget/foreningen
– Formålet med laget/foreningen
– Aldersgrupper
– Aktiviteter
– Hva GE får som gjenytelse

Gudbrandsdal Energi vurderer mottatte søknader to ganger årlig, hhv. 1. april og 1. oktober. Søknad må følgelig være mottatt innen nevnte datoer.

Ev. spørsmål kan rettes til Gunnveig W. Jacobsen på tlf. 61294617 eller e-post gwj@ge.no.