Bærekraft

Vår kjernevirksomhet – produksjon av fornybar energi – er vårt viktigste klimabidrag.

Vi produserer årlig omtrent 203 GWh med ren og fornybar energi gjennom vannkraft og vindkraft. Men selv om kjerneaktiviteten vår er et direkte bidrag i kampen mot klimaendringene, er ikke det en hvilepute for oss. Vi mener at som et konsern med en positiv kjerneaktivitet, har vi et spesielt ansvar for å redusere negative eksternaliteter som følge av vår drift. Bærekraft er derfor et sentralt tema i strategiplanen vår og skal gjennomsyre alt vi gjør.

For å ytterligere styrke vårt arbeid med bærekraft har vi fra per 2023 hatt inne to dyktige traineer fra Trainee Innlandet. Dette har gitt oss muligheten til å dra nytte av ung og høy kompetanse. I løpet av det siste året har vår bærekraftstrainee jobbet aktivt med å implementere konkrete bærekraftstiltak og øke engasjementet rundt bærekraft i organisasjonen.

Dette arbeidet har resultert i utviklingen av en omfattende handlingsplan som adresserer alle våre bærekraftsmål i strategiplanen. Planen inneholder tydelig definerte ansvarsområder, og det er dannet et dedikert bærekraftsråd som jobber for å opprettholde engasjementet for bærekraft. I tillegg var vi våren 2023 med på en klimakonkurranse arrangert av Ducky, hvor GE-konsernet endte på en sterk 2. plass. Dette var med på å øke engasjementet for bærekraft og lærte oss hvor mye små tiltak kan bety i et større perspektiv.

Administrasjon- og personalsjef Gunnveig Waagø Jacobsen på toppen av en vindturbin hos Austri Raskiftet.

Vi har fire hovedområder innenfor bærekraft:

Produksjon og levering av ren fornybar energi

Norges behov for økt produksjon av fornybar energi er godt dokumentert. For å lykkes med den grønne omstillingen er det avgjørende å øke tilgangen på fornybar kraft, og vi tar sikte på å bidra til dette ved å kontinuerlig utforske mulighetene for å øke vår kraftproduksjon. Dette kan omfatte både videreutvikling av eksisterende kraftverk og utbygging av nye anlegg.

I tillegg til fornybar kraftproduksjon er effektiv distribusjon av strøm avgjørende for en bærekraftig fremtid. Vi arbeider aktivt med å finne smarte løsninger som kan imøtekomme den økende etterspørselen etter kapasitet på best mulig måte. Vi jobber hardt for å opprettholde høy driftstid på strømnettet ved hjelp av lokal styring og beredskap.

Synlig og verdiskapende samfunnsaktør

Som en av Gudbrandsdalens viktigste kompetansearbeidsplasser tar vi ansvaret som kommer med dette på alvor. Vi jobber for å være en attraktiv arbeidsgiver med tiltrekningskraft langt utenfor dalens grenser. Samtidig ønsker vi å bidra til å motvirke fraflyttingstrenden dalen har sett de siste årene. For å klare dette må vi vise at Gudbrandsdal Energi-konsernet er en spennende arbeidsplass for alle og enhver, og samarbeide med andre for å vise at Gudbrandsdalen er et attraktivt sted å bo.

Et resultat av disse målsetningene er initiativet vi har tatt med «Krafttak for grønn vekst«. I 2019 tok energiselskapene Gudbrandsdal Energi, Eidefoss og Skjåk Energi initiativ til prosjektet «Krafttak for grønn vekst», som har som formål å sette Gudbrandsdalen på kartet som en smart, grønn dal. Dette prosjektet er nå en felles satsning mellom privat og offentlig sektor, med mål om å skape nye arbeidsplasser i dalen. I dag er også Sparebank1 Lom & Skjåk, Sparebank1 Gudbrandsdal, Innlandet fylkeskommune og alle kommunene i Gudbrandsdalen med på laget. Prosjektet ble avsluttet i 2023 og har blant annet resultert i at programmet «Grønne forretningsmodeller» er utviklet, kommunene har i samarbeid utarbeidet handlingsplanen Gudbrandsdalen 2023 | Bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen og at Varde Investeringslaug er etablert.

Varde investeringslaug er et investeringsfond som skal bidra med kapital dedikert til utvikling og vekst i dalen. Fondet har som mål å investere over 60 millioner kroner i kommende år i selskaper med ambisjoner, gjennomføringsevne og vekstpotensial, som kan skape verdiskapning i Gudbrandsdalen. Gudbrandsdal Energi Holding er den største eieren av Varde.

Klimanøytral i egen drift innen 2030

Siden 2019 har vi utarbeidet klimaregnskap som er et viktig verktøy for å identifisere områder der vår drift har størst negativ påvirkning på klimaet. Våre to største direkte utslippskilder er kjøretøyparken og lekkasje av den klimafiendtlige SF6-gassen i våre bryteranlegg. Vi har satt oss et ambisiøst mål om å oppnå klimanøytralitet i vår egen drift innen 2030.

For å oppnå dette målet har vi startet utfasingen av SF6-gassen og er i gang med overgangen til en elektrisk kjøretøypark. Eventuelle utslipp vi ikke klarer å redusere innen 2030 vil bli kompensert gjennom implementering av klimabeskyttelsestiltak.

I vårt siste klimaregnskap har vi også i større grad inkludert indirekte utslipp knyttet til vår drift, kjent som scope 3-utslipp. Dette inkluderer blant annet utslipp fra leverandørtransport, ansattes pendling til jobb og tjenestereiser for alle ansatte. Ved å inkludere disse utslippene tar vi et helhetlig perspektiv på vår påvirkning på klimaet og identifiserer områder der vi kan ta ytterligere grep for å redusere vår klimaavtrykk.

Naturinngrep

Ved utbygging av fornybar kraftproduksjon og strømnett er det uunngåelig at det oppstår en viss grad av negativ påvirkning på naturen. Vi jobber med å redusere denne påvirkningen til et minimum. For å konkretisere dette har vi integrert tiltakshierarkiet i vår virksomhet. Tiltakshierarkiet består av fire nivåer, hvor det første og beste er å unngå potensielle tiltak eller finne alternative plasser med mindre påvirkning. Det siste trinnet innebærer kompensasjonstiltak utenfor planområdet. Gjennom denne tilnærmingen sikrer vi at vi alltid søker de optimale stedene med hensyn til naturen og det biologiske mangfoldet når vi utvider samfunnskritisk infrastruktur.