Klimaregnskap

Utarbeidelse av klimaregnskap har vært en viktig del av Gudbrandsdal Energi-konsernet sin reise mot å bli en mer bærekraftig organisasjon. Klimaregnskapet har bidratt til å tydeliggjøre våre største klimapåvirkninger gjennom virksomheten vår. Etter presentasjonen av vårt første klimaregnskap så vi en tydelig bevisstgjøring hos våre ansatte, som førte til et stigende engasjement for bærekraft. Dette markerte begynnelsen på vår integrerte bærekraftstrategi, som har resultert i blant annet vesentlighetsanalyser, bærekraftsløfter, bærekraftsmål og en handlingsplan med konkrete tiltak. Disse tiltakene har som mål å redusere våre negative miljøpåvirkninger og forsterke de positive. Vi har etablert et bærekraftsråd bestående av engasjerte ansatte som har ansvaret for oppfølging av planen.

Utviklingen av vårt klimaregnskap innebærer en gradvis utvidelse av rapporteringsomfanget. Det første året rapporterte vi på våre direkte utslipp (scope 1), indirekte utslipp fra elektrisitetsforbruk (scope 2) samt et begrenset antall kategorier innenfor våre indirekte utslipp (scope 3). I dag er omfanget av klimaregnskapet vårt større, og målet vårt er å oppnå et komplett scope 3 i klimaregnskapet når vi er modne for det. For å klare det må vi inkludere utslipp relatert til innkjøp av varer og tjenester, som er en utfordrende oppgave når det gjelder å skaffe pålitelige data.

Klimaregnskap for de siste årene samles nedenfor.

2022

2021

2020

2019