Pressemelding – Kvam Kraftverk

8. nov 2013

Gudbrandsdal Energi har gjennomført en forstudie for å vurdere muligheten for kraftutbygging i Veikleåa i Kvam.

Hensikten med forstudien var å få vurdert muligheten for lønnsom kraftproduksjon kombinert med flomforebygging i vassdraget. På grunnlag av konklusjonene i forstudien har selskapet besluttet å ikke videreføre dette arbeidet.

Det forelå i juli foreløpige beregninger som gav tro på mulighetene for lønnsom kraftproduksjon i Veikleåa med tilstøtende nedbørsfelt.  
I det videre arbeidet i forstudien  har nye beregninger og grundigere analyse av daminvesteringer vist at mulighetene for slik lønnsom produksjon ikke er til stede. 
Hovedutfordringen er knyttet til at variasjonene i tilsig over året nødvendiggjør langt større magasinbehov enn først antatt for en lønnsom, jevn årsbasert produksjon. 

Vi har gjennom denne prosessen hatt en svært god og konstruktiv dialog med både grunneiere, kommune og NVE. 
I vurderingene av mulig flomdempingstiltak har vi fått konstruktive og svært viktige bidrag fra NVE, men avgjørende for vår vurdering har vært at prosjektet måtte ha sitt eget positive fundament før evt. offentlige flomdempingsbidrag ble aktualisert direkte for dette prosjektet. 

For evt. ytterligere spørsmål kontakt Bjarne Slapgard, tlf.  90022315.