Øla kraftverk – status

4. des 2013

Sammen med 3 grunneiere søker Gudbrandsdal Energi om konsesjon på utbygging av Øla kraftverk.

En vil utnytte fallet i nedre del av Øla-vassdraget, på vestsida av Lågen litt nord for Vinstra. Se kartskisse under.

De tre grunneierne har tidligere søkt om konsesjon for et kraftverk der inntaket lå på kote 462. Denne søknaden avslo NVE i februar på grunn av konflikt med utrydningstruede arter, bl.a. elfensbenslav. I det nye forslaget er inntaket til kraftverket flyttet nedenfor det konfliktfylte området.

I de nye planene vil en utnytte et ca. 150 m høgt fall mellom kote 400 og kote 250. Kraftverket vil utnytte et nedbørsfelt på 43 km2. Det vil få en installert effekt på ca. 1,5 MW, og produsere ca. 4,5 GWh pr. år.

Utbyggingskostnaden for kraftverket er beregnet til ca. 20 millioner kroner. Fra inntaket litt opp for Stigen gård planlegges en nedgravd rørledning på ca 800. m. Rørledningen vil krysse ny E6. Kraftstasjonen planlegges litt opp for Lågen, og bygges i dagen. Produsert kraft mates inn på eksisterende 22 kV distribusjonsnett med en ca. 200 m lang jordkabel.

Søknaden ligger inne hos NVE for behandling. Vi forventer at NVE fatter vedtak om vi får konsesjon før jul.