GE har fått konsesjon for Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

2. jan 2014

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 20.12.2013 Gudbrandsdal Energi konsesjon for å bygge ut og drive Åkvisla kraftverk i Øyer kommune.

Åkvisla kraftverk vil utnytte øvre del av Moksavassdraget.

Kraftverket er tenkt plassert rett oppstrøms eksisterende inntaksdam for Moksa kraftverk. Kraftverket vil utnytte et nedbørsfelt på ca. 83 km2 i et 120 meter høgt fall mellom kote 688 og 808 i Moksa. I nedbørsfeltet inngår de fire reguleringene Våsjøen, Djupen, Gopollen og Grunna. Disse magasinene ble etablert da Moksa kraftverk ble bygd, og representerer til sammen et magasin på 8, 8 millioner m3 vann. 

Åkvisla kraftverk er planlagt med en installert effekt på ca. 4 MW, fordelt på to like aggregat og med en slukeevne på ca 3,9 m3/s. 

Minstevannføring fra inntaket blir 0,17 m3/s (sommer) og 0,12 m3/s (vinter). Kraftverket vil i et middelår kunne produsere ca. 11 GWh. Kraftverket vil ikke påvirke flomforholdene i Moksa. 

Utbyggingskostnaden er foreløpig beregnet til 60 millioner kroner, som gir en utbyggingspris på 5,40 kr./kwh. 

Rørgate fra inntaket til kraftverket blir ca 3,2 km lang, og vil bli nedgravd. Kraftstasjonen vil bli bygd i dagen ved utløpet av Moksa i Åkvisla dam. Bildet under viser inntaksdammen slik den er i dag.

Vi planlegger nå og arbeide videre med detaljprosjektering, kontroll av kostnader m.v. som grunnlag for utbyggingsvedtak