To konsesjoner til Austri Vind

28. apr 2014

Austri Vind fikk den 31. januar konsesjon for å bygge og drive to vindkraftverk i Østerdalen. Begge konsesjonene er påklaget

Austri Vind fikk den 31. januar konsesjon for å bygge og drive to vindkraftverk i Østerdalen; Raskiftet vindkraftverk i Åmot/Trysil og Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal. Begge konsesjonene er påklaget. Det er forventet at klagebehandlingen hos OED vil ta rundt et år. Austri eies av Eidsiva Vekst (50 %), Gudbrandsdal Energi (25 %) og Statskog Vind (25 %).

Raskiftet vindkraftverk er planlagt på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Området har potensiale for produksjon opp mot 350 GWh ny fornybar energi. Hvis prosjektet blir realisert, vil det bli satt opp 30 – 40 vindturbiner med inntil 110 MW installert effekt. Vindressursen i området er blitt nøye analysert. På Ulvsjøberget er det blitt målt vind i en målemast 102 meter over bakkenivå siden mars 2011. I tillegg er det blitt målt med Lidar* på seks ulike steder.

*: LIDAR er en laser plassert på bakken, som måler vindhastighet ved forskjellige høyder. 

Det planlagte Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune har potensiale for produksjon opp mot 350 GWh ny fornybar energi. Her vil det bli satt opp 30 – 40 vindturbiner med inntil 110 MW installert effekt. På Gråhøgda er det blitt målt vind i en målemast 60 meter over bakkenivå siden høsten 2011. I tillegg er det blitt målt med Lidar på Flattjønnan i ett år. I tillegg har Eidsiva Nett som følge av konsesjonen fått tillatelse til å oppgradere og utvide Rendalen transformatorstasjon.

Andre prosjekter:
Kjølberget vindkraftverk:
Det er også søkt om konsesjon for et vindkraftverk på Kjølberget i Våler kommune. Denne søknaden er til behandling hos NVE, og vi forventer avgjørelse i løpet av året.

Sillikampen vindkraftkverk:
Prosjektet er tidligere omtalt som Saukampen. Sillikampen vindkraftverk i Nord-Fron ble forhåndsmeldt til NVE i desember 2013. Prosjektet er senere avsluttet. Dette har sammenheng med grunneierforholdene, som var mer kompliserte enn antatt.