Konsesjon til Åkvisla kraftverk

14. nov 2014

OED ga 7. november endelig konsesjon på Åkvisla kraftverk

Gudbrandsdal Energi arbeider aktivt for å skaffe tilgang til ny kraft. Vi har derfor vurdert mulige kraftverksprosjekt i forsyningsområdet. Utbygging av øvre fall i Moksavassdraget pekte seg ut som et interessant prosjekt. 

Prosjektet ble konsesjonsøkt i november 2012, og vi fikk konsesjon i desember 2013. Konsesjonen ble påklaget, og har vært til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. 7. november 2014 ble Gudbrandsdal Energi meddelt rettskraftig konsesjon for Åkvisla kraftverk.

Teknisk løsning:
Åkvisla kraftverk er tenkt plassert rett oppstrøms eksisterende inntaksdam til Moksa kraftverk. Inntaksdammen har navnet Åkvisla dam, derav navnet på kraftverket. Kraftverket vil utnytte et nedbørsfelt på 83 km2 i et 122 meter høyt fall mellom kote 688 og kote 809 i elva Moksa. I nedbørsfeltet inngår de fire reguleringene av Våsjøen, Djupen, Goppollen og Grunna, som ble etablert i forbindelse med Moksa kraftverk. Samlet magasinkapasitet i de fire reguleringene er 8,8 mill m3.

Åkvisla kraftverk er planlagt med installert effekt på 3,6 MW fordelt på to like aggregater, og med en samlet slukeevne på 3,9 m3/s. Slipp av minstevannsføring fra inntaket er 0,17/0,12 m3/s. Årlig tilsig til inntaket er 46 mill. m3, eller ca. 1,5 m3/s i gjennomsnitt. Beregnet årsproduksjon for Åkvisla kraftverk er ca. 11 GWh i et midlere år. Kraftverket vil ikke påvirke flomforholdene i Moksa-vassdraget.

Utbyggingskostnaden for kraftverket er beregnet til ca. 60 mill kr, og utbyggingsprisen er beregnet til ca. 5,4 kr/kWh. Rørgata, som skal graves ned, blir ca 3,3 km lang, og vil i hovedsak gå i område med morenemasse med noe innslag av fjell. 
Kraftstasjonen vil bli bygd i dagen.

Det videre arbeid:
Vi har satt i gang med detaljprosjektering.  For å gjennomføre oppgaven med prosjektering og oppfølging i utbyggingsfasen har vi inngått avtale med Eidsiva Vannkraft.

Detaljplan og landskaps- og miljøplan skal godkjennes av Norges vassdrags- og miljødirektorat. Planene er på det nærmeste ferdige. Noen detaljavklaringer pågår fortsatt. 
Forespørsler på leveranser er også på det nærmeste klare for utsendelse. 

Vi trenger «skarpe« priser som grunnlag for en investeringsbeslutning for styret. En evt.  utbygging kan deretter starte tidlig i 2015. 
Målet vårt er å ha Åkvisla kraftverk på nettet i løpet av 2016.

Rørgate og nytt kraftverk er markert med rødt i kartet under: