GE anbefales omdannet til konsern

5. jun 2015

Styret i GE har vedtatt å anbefale for eierkommunene å omdanne selskapet til konsern. 

Saken er nå til behandling i de fire eierkommunene og de forventes å kunne sluttbehandle dette innen utgangen av juni. 

GEs administrasjon har hatt møter med både Norges Vassdrags- og Energidirektorat og Olje- og Energidepartementet, som begge har gitt sin fulle tilslutning til de løsningene som er vurdert.

Bakgrunnen for å fremme forslag om konsernetablering er bl.a.
– myndighetenes krav til nøytralitet og selskapsskille mellom GEs ulike virksomhetsområder
– behov for å rendyrke kraftomsetningsområdet
– vi står foran en beslutning om GE skal investere i vindkraft, med behov for å spre risiko

Som konsern vil GE ha et morselskap med fire datterselskaper – marked, nett, produksjon og investering. Se den vedlagte skissen.

Videre saksgang vil  være at styret i slutten av juni – etter den kommunale saksbehandlingen er ferdig  – vil fatte endelig vedtak med alle detaljer rundt omorganiseringen.