Konsernregnskapet viser et driftsresultat på 53,9 millioner kroner og et årsresultat på 43,6 millioner kroner.

Årsrapport 2019

29. mai 2020

Gudbrandsdal Energi-konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2019 er den direkte verdiskapningen anslått til 115 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For 2019 utgjør denne indirekte verdiskapningen ca. 259 millioner kroner.

Under følger noen sitater fra årsrapporten:

Gudbrandsdal Energi-konsernet har for først gang utarbeidet klimaregnskap for året 2019. Resultatet fra dette vil danne grunnlag for en klimaplan for konsernet.

Regional- og distribusjonsnettet utvides og vedlikeholdes etter oppsatte planer. Forøvrig er det betydelig utbygging av distribusjonsnett i nye og eksisterende hytteområder. Det er fokus på tiltak som forbedrer leveringskvalitet og -sikkerhet. AMS-teknologien og innføringen av Elhub gir nye muligheter for effektivisering av nettdriften og selskapet jobber aktivt for å ta ut denne effektiviseringsgevinsten.

I egne kraftverk er det i 2019 produsert 88,3 GWh mot 74,4 GWh i 2018. Vinkelfallet kraftverk er kalt inn til konsesjonsbehandling etter Vannressursloven av NVE. Bakgrunnen for dette er hensynet til den nasjonalt viktige bestanden av storørret i Våla. Gudbrandsdal Energi Produksjon AS har igangsatt arbeidet med konsesjonssøknad.

Raskiftet vindkraftverk ble satt i drift 13.12.2018. Byggingen av Kjølberget vindkraftverk startet i 2019 og er planlagt fullført i første kvartal 2021. Forventet årlig middelproduksjon for Raskiftet er 368,5 GWh og for Kjølberget 195,7 GWh.

Konsernregnskapet viser et driftsresultat på 53,9 millioner kroner og et årsresultat på 43,6 millioner kroner mot hhv. 51,3 millioner kroner og 37,7 millioner kroner for 2018. Omsetningen er på 231,0 millioner kroner, mot 224,1 millioner kroner i 2018. Økning i inntektsrammen for nettselskapet og resultatandel fra Austri Raskiftet DA er hovedforklaringene på høyere omsetning. De samlede investeringer i varige driftsmidler og finansielle investeringer i konsernet er 179,0 millioner kroner.

Årsrapporten er tilgjengelig her.