Årsrapport 2020

28. mai 2021

Gudbrandsdal Energi-konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2020 er den direkte verdiskapningen anslått til 119 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandører ifb. med investeringer og løpende drift. For 2020 utgjør denne indirekte verdiskapningen ca. 195 millioner kroner.

Under følger noen sitater fra årsrapporten:

Klimaregnskapet tydeliggjør hvordan konsernet kan redusere klimagassutslipp og dermed bidra til en mer bærekraftig utvikling. Konsernet kuttet 65 tonn CO2-utslipp i annerledesåret 2020.

I 2020 har det vært foretatt betydelige investeringer i nye og eksisterende hyttefelt samt vedlikehold av eksisterende nett. Det er også foretatt nødvendige oppgraderinger av trafostasjoner. Selskapet fikk i 2020 konsesjon på bygging av ny Fåvang Trafo. Planlagt byggestart er våren 2021.

Med juridisk virkning fra 01.02.21 (regnskapsmessig effekt fra 01.01.21) er fibervirksomheten utfisjonert til nystiftet søsterselskap Gudbrandsdal Energi Fiber AS som er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding . Dette er gjort for å optimalisere drift av de enkelte virksomhetsområder og for å møte krav til selskapsmessig og  funksjonelt skille som trådte i kraft fra 01.01.21.

I egne kraftverk er det i 2020 produsert 90,0 GWh mot 88,3 GWh i 2019. Av dette kvantum er 13,1 GWh levert Oppland Energi AS i henhold til avtale. Vinkelfallet kraftverk er kalt inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven av NVE. Bakgrunnen for dette er hensynet til den nasjonalt viktige bestanden av storørret i Våla. NVE sin behandling av konsesjonssøknaden er forventet ferdig i løpet av våren 2021.

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS eier 20 % av Austri Raskiftet DA og 20 % av Austri Kjølberget DA. Raskiftet vindkraftverk ble satt i drift 13.12.18. Byggingen av Kjølberget vindkraftverk startet i 2019 og er planlagt fullført i 2021.

Den 17.07.20 ble salget av 100 % av aksjene i Innlandskraft AS fra Gudbrandsdal Energi Holding AS og Eidsiva Energi AS til Fjordkraft Holding ASA («Fjordkraft») annonsert. Transaksjonen hadde regnskapsmessig virkning fra 01.07.20 og ble fullført i 3. kvartal 2020. Avtalt selskapsverdi var 1 410 millioner kroner, hvorav  Gudbrandsdal Energi Holding AS sin andel var 705 millioner kroner. Gudbrandsdal Energi Holding AS mottok oppgjør i aksjer i Fjordkraft. Sluttbrukerselskapet Gudbrandsdal Energi AS er etter gjennomføring av transaksjonen et heleid datterselskap av Fjordkraft og vil fortsette satsingen på merkevaren «Gudbrandsdal Energi» som en  nasjonal prisfighter med ansatte lokalisert på Vinstra.

Sykefraværet i 2020 er 4,8 %, mot 2,5 % i 2019. Koronarelatert fravær er 0,8 %, mens økningen ut over koronafravær forklares med ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær. I 2020 har det ikke vært noen skader som har medført fravær.

Konsernregnskapet viser et driftsresultat på 45,0 millioner kroner og et årsresultat på 593,8 millioner kroner mot hhv. 53,9 millioner kroner og 43,6 millioner kroner for 2019. Gevinst fra salg av aksjer i Innlandskraft AS på 553,8 millioner kroner er inntatt som en finansinntekt. Omsetningen var på 188,2 millioner kroner i 2020, mot 231,0 millioner kroner i 2019. Reduksjonen forklares med lave kraftpriser som påvirket inntjeningen betydelig i både heleide og deleide produksjonsselskaper.

Virkningen av hvilke effekter COVID-19 har medført og er ventet å medføre for konsernet er vurdert. Konsernets virksomhetsområder har i 2020 og hittil i 2021 opprettholdt tilnærmet normal aktivitet, men det kan ikke utelukkes at koronasituasjonen vil kunne påvirke daglig drift og planlagte investeringer i større grad i tiden  fremover. Dette som følge av manglende ressurser om mange blir syke eller satt i karantene, manglende eller forsinkede leveranser fra leverandører, manglende transport o.l. Konsernet har iverksatt flere tiltak for å redusere risikoen for smittespredning, for eksempel bruk av hjemmekontor, faste montørgrupper og stort fokus på avstandsregler og hygienetiltak.

Årsrapporten er tilgjengelig her.