Årsrapport 2021

3. jun 2022

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2021 er den direkte verdiskapningen anslått til 105,8 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For 2021 utgjør denne indirekte verdiskapningen ca. 134,9 millioner kroner.

Under følger noen sitater fra årsrapporten.

Klimaregnskapet tydeliggjør hvordan konsernet kan redusere klimagassutslipp og dermed bidra til en bærekraftig utvikling. Som tidligere er det drivstofforbruket i GE-konsernets tjenestebiler som står for det største CO₂-utslippet med 140 tCO₂e. Kraftbransjens kanskje mest skadelige utslipp er drivhusgassen SF₆, en gass som brukes som isolasjon i høyspentbrytere. Bryteranleggenes estimerte lekkasjerate er på < 0,1 % per år, noe som for 2021 tilsvarer 42,2 tCO₂e. Dette er en økning på 5,7 % fra 2020 og kommer som en indirekte følge av infrastrukturutbyggingen, en utbygging samfunnet er avhengig av som et ledd i omstilling til et lavutslipp-samfunn. 

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar 2021, men Gudbrandsdal Energi konsernet fikk innvilget søknad om utsettelse av ikrafttredelse til 1. juli 2021. De nye reglene innebærer at nettvirksomheten må driftes uavhengig av annen virksomhet i konsernet. Som en konsekvens byttet nettselskapet navn fra Gudbrandsdal Energi Nett AS til Vevig AS og fibervirksomheten har blitt skilt ut i eget selskap, Gudbrandsdal Energi Fiber AS, fra og med 2021. Videre medførte dette behov for organisatoriske endringer på ledelse- og styrenivå i Gudbrandsdal Energi konsernet, da ledende personer i nettvirksomheten ikke kan inneha ledende roller i øvrig virksomhet i konsernet. Styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS (konsernstyret) er også valgt som styre for Vevig AS, mens datterselskapene som driver øvrig virksomhet (Fornybar, Produksjon og Fiber) har eget styre. Johannes Bergum tiltrådte som ny daglig leder i Vevig AS fra 1. juli 2021. Konsernsjef Per Oluf Solbraa er daglig leder i morselskapet og datterselskapene som driver øvrig virksomhet.

I 2021 har det vært foretatt betydelige investeringer i nye og eksisterende hyttefelt, el-bil ladestasjoner langs E6 og vedlikehold av eksisterende nett. Det er også foretatt nødvendige oppgraderinger av trafostasjoner. Selskapet startet byggingen av ny trafostasjon på Fåvang i 2021 med planlagt ferdigstillelse medio 2022.

I egne kraftverk er det i 2021 produsert 74,2 GWh mot 90,0 GWh i 2020. Av dette kvantum er 10,8 GWh levert Oppland Energi AS iht. avtale. Vinkelfallet kraftverk ble i 2020 kalt inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven av NVE. Bakgrunnen for dette er hensynet til den nasjonalt viktige bestanden av storørret i Våla. NVE sin behandling av konsesjonssøknaden er pågående.

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS eier 20 % i Austri Kjølberget DA og 20 % i Austri Raskiftet DA. Utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk (Austri Kjølberget DA) ble ferdigstilt i 3. kvartal 2021 og offisielt åpnet 8. oktober 2021. Vindkraftverket består av 13 vindmøller på Kjølberget i Våler kommune, og vil produsere 194,7 GWh årlig.

Høsten 2021 var det 100 år siden strømforsyningen ble bygd ut i Øyer basert på kraftproduksjon fra Moksa på Tretten. De første høyspentlinjene ble spenningssatt lørdag 17. september 1921.

Sykefraværet i 2021 er 5,1 %, mot 4,8 % i 2020. Koronarelatert fravær er 2,0 %. Økningen i sykefravær forklares med ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær. I 2021 har det ikke vært noen skader som har medført fravær.

Konsernregnskapet viser et driftsresultat på 102,2 millioner kroner og et årsresultat på minus 103,5 millioner kroner mot hhv. 45,0 millioner kroner og 593,8 millioner kroner for 2020. Gevinst fra salg av aksjer i Innlandskraft AS på 553,8 millioner kroner påvirket årsresultatet for 2020. Det er i 2021 foretatt nedskrivning av aksjene i Fjordkraft Holding ASA med 206,2 millioner kroner i tråd med aksjekurs per 31.12.21. Omsetningen var 273,4 millioner kroner i 2021, mot 188,2 millioner kroner i 2020. Økningen forklares med høyere kraftpriser som påvirket inntjeningen betydelig i både heleide og deleide produksjonsselskaper i 2021.

Virkningen av COVID-19 for konsernet er vurdert. Konsernets virksomhetsområder har i 2021 og hittil i 2022 opprettholdt tilnærmet normal aktivitet, men det kan ikke utelukkes at koronasituasjonen vil kunne påvirke daglig drift og planlagte investeringer også i tiden fremover i form av sykefravær, eller forsinkede leveranser fra leverandører.

Årsrapporten er tilgjengelig her.