Årsrapport 2022

7. jun 2023

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2022 er den direkte verdiskapningen anslått til 161,2 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For 2022 utgjør denne indirekte verdiskapningen ca. 184,2 millioner kroner.

Konsernets virksomhet har som formål å utvikle, bygge og drifte anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi, og anlegg for bredbånd. Konsernet utarbeider årlig klimaregnskap for å sette søkelys på virksomhetens klimaavtrykk og hvilke områder det må rettes fokus mot. Målet vårt er å redusere utslipp i tråd med Parisavtalen og være klimanøytrale i egen drift innen 2030. Hovedfokus er nå på å redusere utslipp fra transport gjennom blant annet fornyelse av bilpark og endrede transportrutiner, samt fase ut bruken av SF6-holdige bryteranlegg ved nyinvesteringer.

Konsernregnskapet viser for 2022 et driftsresultat på 265,1 millioner kroner, et resultat før skatt på 36,7 millioner kroner og et resultat etter skatt (årsresultat) på minus 47,2 millioner kroner mot hhv. 102,2 millioner kroner, minus 73,9 millioner kroner og minus 103,5 millioner kroner for 2021. Det er i 2022 foretatt nedskrivning av aksjene i Elmera Group ASA med 243,3 millioner kroner i tråd med aksjekurs per 31.12.22. Omsetningen var 486,0 millioner kroner i 2022, mot 273,4 millioner kroner i 2021. Økningen forklares med høyere kraftpriser som påvirket inntjeningen betydelig i både heleide og deleide produksjonsselskaper i 2022, og god drift i datterselskapene. Skattekostnaden økte fra 29,7 millioner kroner i 2021 til 83,8 millioner kroner i 2022 på grunn av høyere skattbar inntekt fra kraftproduksjon og økt grunnrenteskattesats på kraftproduksjon fra 2022.

Som tidligere er det drivstofforbruket i GE-konsernets tjenestebiler som står for det største CO₂-utslippet med 141 tCO₂e, en økning på 0,6 % fra 2021. Økningen skyldes en relativt stor vekst i bemanning og aktivitet i GE Fiber AS. Vevig AS, som står for den desidert største delen av utslippene knyttet til kjøring, har redusert transportutslippene med 5 %. Kraftbransjens kanskje mest skadelige utslipp er drivhusgassen SF₆, en gass som brukes som isolasjon i høyspentbrytere. Bryteranleggenes estimerte lekkasjerate er på < 0,1 % per år, noe som for 2022 tilsvarer 43,1 tCO₂e. Dette er en økning på 2,2 % fra 2021 og kommer som en følge av infrastrukturutbyggingen, en utbygging samfunnet er avhengig av som et ledd i omstilling til et lavutslipp-samfunn. Det jobbes kontinuerlig med å finne alternativer til SF₆-gassen.

2022 har det vært foretatt betydelige investeringer i forsterkning av distribusjonsnettet for tilrettelegging av fiberutbygging i forsyningsområdet vårt. Fåvang trafostasjon ble ferdigstilt i 2022, hvor total investering ble 60 millioner kroner. Trafostasjonen ble bygd iht. vedtatt budsjett og fremdrift.

I egne vannkraftverk er det i 2022 produsert 85,6 GWh mot 74,2 GWh i 2021. Av dette volumet er 12,1 GWh levert Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS iht. avtale i 2022. Vinkelfallet kraftverk ble i 2020 kalt inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven av NVE. Bakgrunnen for dette er hensynet til den nasjonalt viktige bestanden av storørret i Våla. NVE sin behandling av konsesjonssøknaden pågår.

2022 har vært et år med god drift i de del-eide (20 %) vindkraftverkene Austri Raskiftet og Austri Kjølberget, og Gudbrandsdal Energi Fornybar sin andel av produksjonen i disse selskapene var 101,3 GWh i 2022, mot 87,8 GWh i 2021. Gudbrandsdal Energi Fornybar jobber med mulighetene for å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon og har som en del av dette arbeidet sendt inn konsesjonssøknad for Kile solkraftverk i Sør-Fron kommune. Dette er planlagt med bakkemonterte tosidige paneler på en nedlagt pelsdyrfarm, og er forventet å gi en total årsproduksjon på ca. 7 GWh. NVE sin behandling av konsesjonssøknaden pågår. 

Sykefraværet i 2022 er 4,9 %, mot 5,1 % i 2021. I 2022 har det ikke vært noen skader som har medført fravær.

Årsrapporten er tilgjengelig her.