Årsrapport 2023

23. mai 2024

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2023 er den direkte verdiskapningen anslått til 139,5 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For 2023 utgjør denne indirekte verdiskapningen ca. 120,8 millioner kroner.

Konsernets virksomhet har som formål å utvikle, bygge og drifte anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi, og anlegg for bredbånd. Konsernet utarbeider årlig klimaregnskap for å sette søkelys på virksomhetens klimaavtrykk og hvilke områder det må rettes fokus mot. Målet vårt er å redusere utslipp i tråd med Parisavtalen og være klimanøytrale i egen drift innen 2030. Hovedfokus er å redusere utslipp fra transport gjennom blant annet fornyelse av bilpark og endrede transportrutiner, samt fase ut bruken av SF6-holdige bryteranlegg ved nyinvesteringer.

Konsernregnskapet viser et driftsresultat på 94,6 millioner kroner og et årsresultat på 165,1 millioner kroner mot hhv. 265,1 millioner kroner og minus 47,2 millioner kroner for 2022. Omsetningen var 293,8 millioner kroner i 2023, mot 486,0 millioner kroner i 2022. Reduksjonen forklares med lavere kraftpriser som påvirker inntjeningen negativt i flere heleide og deleide selskaper i 2023. Det er i 2023 foretatt reversering av nedskrivning av aksjene i Elmera Group ASA med 109,2 millioner kroner i tråd med aksjekurs per 31.12.23. Resultatene preges ellers av god drift i alle virksomhetene.

Som tidligere er det drivstofforbruket som står for det største CO2-utslippet. Dieselforbruket er redusert med 3600 liter, men omregningsfaktoren til tCO2e er høyere enn tidligere år. Dette er grunnet andel biodiesel i drivstoffet i Norge. Dermed har konsernets utslipp relatert til drivstoff økt. Den kraftige drivhusgassen SF6 brukes som isolasjon i mange høyspentbrytere i strømnettet. Utslipp av SF6 har tidligere blitt rapportert basert på en teoretisk lekkasjerate. For 2023 rapporterer konsernet på mengden gass som ble etterfylt på bryteranlegg i nettet. Totalt sett øker konsernets utslipp fra 403 tCO2e for 2022 til 464 tCO2e for 2023. Økningen forklares i stor grad av utslipp av SF6-gass, som for første gang rapporteres med faktiske påfyllinger og lekkasjer.

I 2023 har det vært foretatt betydelige investering i forsterkning av distribusjonsnettet for tilrettelegging legging av fiberutbygging i forsyningsområdet vårt. Uværet «Hans», som slo til i august, førte til skader på vår infrastruktur. Disse har delvis blitt utbedret i 2023, men hovedarbeidet skjer gjennom vinteren 2023–2024. De største utfordringene er etter Vinstraelva, på Kviksøya og i Ringebu trafostasjon.

I egne kraftverk er det i 2023 produsert 95,5 GWh mot 85,6 GWh i 2022. Av dette kvantum er 14,1 GWh levert Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS iht. avtale.

Gudbrandsdal Energi Fornybar jobber for å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon, og har etablert Innlandet Fornybar Holding AS sammen med AS Eidefoss og Nord-Østerdal Kraftlag SA i 2023. Selskapet skal drive med utvikling, eierskap og drift av solkraft, bl.a. Kile solkraftverk i Sør-Fron kommune som er konsesjonssøkt av Gudbrandsdal Energi Fornybar AS.

Sykefraværet i 2023 er 6,1 %, mot 4,9 % i 2022. I 2023 har det vært to personskader med fravær.

Årsrapporten er tilgjengelig her.