Ny vassdragskonsesjon for Vinkelfallet kraftverk

4. jul 2024

Vinkelfallet kraftverk i elva Våla ble satt i drift i september 1983. Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi Produksjon.

Det er gjennom årene gjort flere tiltak i elva for å hensynta storørreten.

NVE vedtok 31.10.2019 at «Vinkelfallet kraftverk skal kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66 for å kunne sette vilkår som ivaretar storørretbestanden i vassdraget.» Gudbrandsdal Energi Produksjon oversendte påkrevd konsesjonssøknad i april 2020.

NVE vedtok ny konsesjon iht. vannressursloven 15.09.2023, et vedtak som vi påklagde. Bakgrunnen for klagen var konsesjonsvilkårene knyttet til minstevannføring, eksisterende produksjon i et klimaperspektiv og økonomiske virkninger for konsesjonæren. Et sentralt tema var minstevannføringen på vinterstid, som var satt høyere enn det naturlige tilsiget. Minstevannføringen var satt til 0,6 m3/s om sommeren og 0,4 m3/s på vinteren, noe som tilsvarte et produksjonstap på 14 prosent.

Energidepartementet har nå behandlet klagen, som delvis er tatt til følge.

I den nye vassdragskonsesjonen heter det bl.a. «I tiden fra 01.05. til 20.10. skal det slippes en minstevannføring på 0,4 m3/s til Våla fra Vinkeldammen. I resten av året skal minstevannføringen i Våla nedstrøms Vinkeldammen være 0,2 m3/s. Dersom tilsiget til Vinkeldammen er mindre enn kravet til minstevannføring, skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.» Ny krav til minstevannføring tilsvarer et produksjonstap på vel 7 prosent.

Med Energidepartementets vedtak er det satt punktum for en konsesjonsprosess som bedrer forholdene for storørreten i Våla.