Vinkelfallet kraftverk i Ringebu Kommune

Vinkelfallet kraftverk 40 år

18. sep 2023

I september i år er Vinkelfallet kraftverk 40 år. Vinkelfallet kraftverk ligger i Ringebu kommune, og utnytter vannføringen i Våla. Siden oppstarten har kraftverket produsert ca. 1000 GWh fornybar kraft.

Under følger et historisk tilbakeblikk på kraftproduksjonen i Våla. Den selskapsmessige organiseringen av elektrisitetsforsyningen i midtdalen, frem til dagens Gudbrandsdal Energi-konsern, fremgår av Historie-siden.

Historien 

I 1910 installerte Vaala Bruk en generator på 200 kW i elva Våla, som utnyttet et fall på 30 meter. Kraftverket forsynte egen mølle og sagbruk og noen hus i det nye tettstedet Vålebru. Året etter åpnet det nye kommunehuset, Kaupanger. Dette var stor stas, ikke minst fordi man nå kunne studere de elektriske lampene som lyste opp huset.

Eieren av Vaala Bruk, brukseier J. A. Langvik, uttalte i et intervju med Gudbrandsdølen 07.02.1911 bl.a. at «… de, som engang har faat elektrisk Lys indlagt, de slipper det ikke igjen. Der er allerede tegnet saa meget Lys i Vaalebru nu, at der ikke kan gjøres Regning paa synderlig mer direkte fra Kraftstationen.»

Den 1. april i 1918 kjøpte det nyopprettede selskapet A/S Våla Bruk «bruket med tomter, påstående hus samt vannverk» for 280 000 kroner.

Kraftverksdriften var de første årene preget av driftsproblemer bl.a. knyttet til manglende vaktordning, løv om høsten i inntaksdammen, is på varegrinda om vinteren, dårlig økonomi og så liten vannføring vinterstid at det måtte henstilles til abonnentene å slå av strømmen en vesentlig del av døgnet for å få kraft til drift av mølla. Kraftsituasjonen var på et tidspunkt slik at man måtte avslå å ta inn nye abonnenter.

I 1932 utarbeidet Elektrisitetsforsyningen i Oppland Fylke en plan for å bygge en 20 meter høy betongdam, noe som ville øke kraftverkets ytelse til 265 kW. Anlegget kom ikke til utførelse.

Is i turbinledningen førte jevnlig til vanskeligheter med driften. Vinteren 1939 – 1940 var driftsproblemene betydelige. Den 5. februar frøs turbinrøret tett, og på grunn av sammenhengende kulde fikk man ikke kraftverket i drift igjen før i mai. NSB var sterkt interessert i å ha sikker vannforsyning fra turbinledningen, og bidro i 1942 til isolering av denne. Etter at arbeidet var fullført, forsvant problemene med ising i turbinrøret.

Etter krigen innhentet A/S Våla Bruk anbud på hva det ville koste å bygge ut Vinkelfallet. Planlagt produksjon var 300 kW til en pris på nærmere 300 000 kroner, basert på en 5 meter høyere inntaksdam enn i 1932. Justisdepartementet godkjente ikke avtalen mellom selskapet og kommunen, og søknaden om konsesjon ble derfor avslått.  

Kraftstasjonen, som hadde produsert strøm i 70 år, ble stengt i 1981.

Dagens Vinkelfallet kraftverk

I 1977 begynte man planleggingen av det nye Vinkelfallet kraftverk. Konsesjon ble gitt i april 1981 og utbyggingen ble vedtatt av daværende MGEs representantskap 12. oktober 1981.

Utbyggingen startet i februar 1982 med snø og mye kulde. Noe av det første som ble gjort var å sprenge en omløpstunnel på vestsiden av Våla, for å få tørrlagt elva der dammen skulle stå. Deretter gikk arbeidet med dam, tilløpstunnel, rørgate og kraftstasjon mer eller mindre parallelt. Arbeidene med dammen gikk kontinuerlig fra mars og til november i 1982. Bunnproppen ble tettet 25. mars, og 31. mars 1983 startet oppfyllingen. Det var et spennende øyeblikk den 6. mai 1983 da vårflommen førte til overløp for første gang. Anlegget ble satt i drift i september 1983. Utbyggingen kostet ca. 50 millioner kroner.

Vinkelfallet kraftverk eies etter konsernetableringen i 2015 av GE Produksjon og driftes av Hafslund ECO.

Inntaksdammen er 40 meter høy, og danner et 1,5 km langt inntaksmagasin. Det blir utnyttet et fall på 109 meter. I en 1600 meter lang rørgate føres vannet til kraftstasjonen i Ringebu sentrum.

Kraftverket har en generatorytelse på 7,1 MW og produserer ca. 27 GWh årlig.

NVE vedtok 31.10.2019 at «Vinkelfallet kraftverk skal kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66 for å kunne sette vilkår som ivaretar storørretbestanden i vassdraget.» GE Produksjon oversendte påkrevd konsesjonssøknad i april 2020.

NVE vedtok ny konsesjon iht. vannressursloven 15.09.2023, et vedtak som kan påklages. Konsesjonsvilkårene er i ferd med bli gjennomgått internt. 

Oppdatering 11.10.2023:
NVEs vedtak er påklagd. Bakgrunnen for klagen er konsesjonsvilkårene knyttet til minstevannføring, eksisterende produksjon i et klimaperspektiv og økonomiske virkninger for konsesjonæren.

Vinkeldammen under bygging 22. september 1982