Nyheter

Generalforsamling i GE-konsernet

Generalforsamling i GE-konsernet

Generalforsamling og styremøter ble avholdt 12. juni 2016. I styremøte fratrådte Bjarne Slapgard stillingen som adm. direktør for konsernet og styret konstituerte Per Oluf Solbraa i stillingen inntil videre og fram til ny adm. direktør begynner i stillingen....

les mer
Raskiftet vindkraftverk

Raskiftet vindkraftverk

GE Fornybar eier 20% av Raskiftet vindkraftverk. Utbyggingen er i full gang. Utbyggingen av Raskiftet Vindkraftverk utføres under EPC kontrakt, hvor OX2 er Austri Raskiftet DA sin motpart. Grunnlaget for kontrakten er en funksjonell spesifikasjon med fast...

les mer
Gudbrandsdal Energis 100 års-feiring

Gudbrandsdal Energis 100 års-feiring

Gudbrandsdal Energi sin 100 års-markering ble avsluttet med en fantastisk jubileumsfest på Rudi Gard lørdag 24. september Fylkesmann, fylkesordfører, styret, representanter for eierkommuner, representanter for flere samarbeidspartnere, NVE-direktøren, ansatte med...

les mer
Åkvisla kraftverk satt i drift

Åkvisla kraftverk satt i drift

Åkvisla kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 14. september 2016. Elva Moksa har vært brukt til kraftproduksjon helt siden 1909. Mellom 1930 og 1950 ble det etablert reguleringer i Øyerfjellet, og de fire magasinene Våsjøen, Goppollen, Djupen og Grunna ble etablert....

les mer
GEs hundreårige historie i bokform

GEs hundreårige historie i bokform

100 års-jubileet markeres bl.a. med jubileumsbok Gudbrandsdal Energi er 100 år i 2016, og jubileet blir behørig markert gjennom hele neste uke. Ingar Sletten Kolloen, Asbjørn Ringen og Håkon Sveen har samlet selskapets hundreårige historie i en flott...

les mer
Highasakite til Gudbrandsdal Energi sin 100 års feiring

Highasakite til Gudbrandsdal Energi sin 100 års feiring

Lørdag 24. september 2016 spiller Highasakite på Rudi Gard i anledning Gudbrandsdal Energi sin 100-års feiring. Gudbrandsdal Energi fyller 100 år i 2016 og i den anledning vil det i uke 38 bli avholdt en rekke arrangement rundt om i eierkommunene Nord-Fron, Sør-Fron,...

les mer
Raskiftet vindkraftverk besluttet for utbygging

Raskiftet vindkraftverk besluttet for utbygging

Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München har besluttet å bygge ut Raskiftet vindkraftverk. Austri Raskiftet har jobbet med utvikling av prosjektet siden 2010 med mål om å få realisert prosjektet sammen med en erfaren...

les mer
Årsrapport 2015

Årsrapport 2015

Årsrapporten for 2015 er nå tilgjengelig Utdrag fra adm. direktørs kommentar i årsrapporten: Vi har et godt år driftsmessig, men særlig på grunn av store pensjonskostnader får vi et svakere regnskapsmessig resultat enn tidligere. Gjennom året har vi også tilrettelagt...

les mer
Konsernet Gudbrandsdal Energi

Konsernet Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er omdannet til konsern. Kundene vil i det daglige ikke merke noen vesentlig forskjell, men selskapet vil etter omorganiseringen være godt rustet for å møte framtidige krav og forventninger. Konsernet består av følgende selskaper:...

les mer
Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern

Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern

I dagens generalforsamling/styremøte ble de formelle vedtak gjort knyttet til konsernetablering av Gudbrandsdal Energi. Saken har vært til behandling og er godkjent i kommunestyrene i de fire eierkommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. ...

les mer
GE bygger Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

GE bygger Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

Øvre del av Moksa-vassdraget vil gi ca. 10 GWh fornybar energi GE er i gang med bygging av Åkvisla kraftverk.Se tidligere omtaler om prosjektet, hhv. 14.11.2014 og 02.01.2014. Alle innbyggere i Øyer kommune har fått tilsendt en egen brosjyre om...

les mer
GE anbefales omdannet til konsern

GE anbefales omdannet til konsern

Styret i GE har vedtatt å anbefale for eierkommunene å omdanne selskapet til konsern.  Saken er nå til behandling i de fire eierkommunene og de forventes å kunne sluttbehandle dette innen utgangen av juni.  GEs administrasjon har hatt møter med...

les mer
Årsrapport 2014

Årsrapport 2014

Gudbrandsdal Energi hadde i 2014 en omsetning på 555,4 milloner kroner. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat etter skatt på  40,1 milloner kroner. Fra adm.direktørs kommentar i årsrapporten: Vårt selskap har gjennom 2014 bygd ut tre større...

les mer
Julehilsen fra adm. direktør

Julehilsen fra adm. direktør

Gudbrandsdal Energi har igjen lagt bak seg et hektisk og spennende år. Også i 2014 har anleggsaktiviteten vært preget av den store E6-utbyggingen gjennom dalen. E6-prosjektene stiller store krav til oss, og vi har klart å levere med rett kvalitet til rett tid.Antall...

les mer
Kåja kraftverk skrinlegges

Kåja kraftverk skrinlegges

Planene for utbyggingen av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen på Vinstra skrinlegges Styrene i Eidsiva Vannkraft og Gudbrandsdal Energi har vedtatt at planene for utbyggingen av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen på Vinstra skrinlegges. Årsaken er at de lave...

les mer
Konsesjon til Åkvisla kraftverk

Konsesjon til Åkvisla kraftverk

OED ga 7. november endelig konsesjon på Åkvisla kraftverk Gudbrandsdal Energi arbeider aktivt for å skaffe tilgang til ny kraft. Vi har derfor vurdert mulige kraftverksprosjekt i forsyningsområdet. Utbygging av øvre fall i Moksavassdraget pekte seg ut som et...

les mer
Årsrapport for 2013

Årsrapport for 2013

Gudbrandsdal Energi hadde i 2013 en omsetning på 705,2 millioner. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat etter skatt på 45,3 millioner. Fra adm. direktørs kommentar i årsrapporten: "2013 har vært et aktivt år for Gudbrandsdal Energi. Vi har levert mye godt...

les mer
Årsmøte i Defo med GE som vertskap

Årsmøte i Defo med GE som vertskap

Distriktenes energiforening, Defo, arrangerer årsmøte på Gålå 27. og 28. mai. Defo har 67 medlemsbedrifter spredt over hele landet. Ca. 240 personer er påmeldt til årsmøtet, som avholdes på Wadahl Høgfjellshotell. Programmet er omfattende, og kanskje er Eivind Reitens...

les mer
To konsesjoner til Austri Vind

To konsesjoner til Austri Vind

Austri Vind fikk den 31. januar konsesjon for å bygge og drive to vindkraftverk i Østerdalen. Begge konsesjonene er påklaget Austri Vind fikk den 31. januar konsesjon for å bygge og drive to vindkraftverk i Østerdalen; Raskiftet vindkraftverk i Åmot/Trysil og...

les mer
Avslag på konsesjonssøknad for Øla kraftverk

Avslag på konsesjonssøknad for Øla kraftverk

Se tidligere nyhetssak 04.12.2013. NVE avslo den 18.12.2013 vår konsesjonssøknad for utbygging av Øla i Nord-Fron kommune.  Et slikt avslag kan påklages, noe vi etter en intern vurdering ikke vil gjøre.Arbeidet med Øla kraftverk er dermed...

les mer
GE har fått konsesjon for Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

GE har fått konsesjon for Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 20.12.2013 Gudbrandsdal Energi konsesjon for å bygge ut og drive Åkvisla kraftverk i Øyer kommune. Åkvisla kraftverk vil utnytte øvre del av Moksavassdraget. Kraftverket er tenkt plassert rett oppstrøms eksisterende...

les mer
Julehilsen fra adm. direktør

Julehilsen fra adm. direktør

Vi i GE ønsker alle våre kunder ei riktig god og fredelig julehelg.  Vi vil samtidig takke alle våre kunder for et godt samarbeid gjennom 2013. Selskapet har hatt et bra år med god framgang på mange områder og vi gleder oss til å ta fatt på 2014. Vi er til...

les mer
Øla kraftverk – status

Øla kraftverk – status

Sammen med 3 grunneiere søker Gudbrandsdal Energi om konsesjon på utbygging av Øla kraftverk. En vil utnytte fallet i nedre del av Øla-vassdraget, på vestsida av Lågen litt nord for Vinstra. Se kartskisse under. De tre grunneierne har tidligere søkt om konsesjon for...

les mer
Pressemelding – Kvam Kraftverk

Pressemelding – Kvam Kraftverk

Gudbrandsdal Energi har gjennomført en forstudie for å vurdere muligheten for kraftutbygging i Veikleåa i Kvam. Hensikten med forstudien var å få vurdert muligheten for lønnsom kraftproduksjon kombinert med flomforebygging i vassdraget. På grunnlag av konklusjonene i...

les mer
GE støtter lokale idretts- og kulturaktiviteter

GE støtter lokale idretts- og kulturaktiviteter

GE står foran en ny tildelingsrunde av midler til lokale formål. Hittil i år har GE fordelt midler til et vidt spekter av aktiviteter fra sør til nord i eierkommunene våre. Det er gledelig at det er stor aktivitet blant barn og unge og at det gror til med...

les mer

Gudbrandsdal Energi går inn på eiersiden i Elnett Energi AS

GE kjøper 34% av aksjene i Elnett Energi, og blir med det største eier. Elnett Energi ble stiftet i 2010, og er i dag en landsdekkende og internasjonal aktør innen energi- og industrimarkedet.Selskapet har flere rammekontrakter og en betydelig ordrereserve hos mange,...

les mer
Ny postadresse fra 1. februar

Ny postadresse fra 1. februar

Gudbrandsdal Energi skifter postadresse fra postboks til gateadresse 1. februar. Fra 1. februar 2013 er Gudbrandsdal Energis postadresse: Gudbrandsdal Energi ASStrandgata 392640 VINSTRA Post som sendes til vår gamle postboksadresse vil bli videresendt frem...

les mer
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

I ekstraordinær generalforsamling i dag ble ny eierfordeling og nye vedtekter i selskapet vedtatt. Eiersaken har vært behandlet i alle fire eierkommuners kommunestyrer, med enstemmig tilslutning hos alle. Ringebu og Øyer er nå største eiere i selskapet, med 30%...

les mer
Sammen om vindkraft i Innlandet

Sammen om vindkraft i Innlandet

Energiselskapene Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Stange Energi har gått sammen om å etablere selskapet Austri Vind DA.Austri Vind DA skal arbeide med utvikling av vindkraftprosjekter i Hedmark og Oppland. Se pressemelding her.

les mer